BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  ∴ Monitoring wizyjny
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Obsługa informatyczna I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie     11.05.2018     
  ∴  Przedłużenie terminu składania ofert do 8.12.2017 r. na prowadzenie sklepiku szkolnego w archiwum     07.11.2017     
  ∴  konkurs ofert na : „Prowadzenie sklepiku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie ul. Mickiewicza 6” w archiwum     29.09.2017     
 
  «   Obsługa informatyczna I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie


ZAPYTANIE OFERTOWE
na obsługę informatyczną


Znak sprawy: Adm. 261/01/2018


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest objęcie opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych zainstalowanych w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie.

1.Struktura Informatyczna:
o Systemy informatyczne:
- Synergia Librus /dziennik elektroniczny/,
- Progman/ finanse/kadry/,
- Google Apps dla edukacji /Chmura +poczta/,
-strona internetowa - system zarządzania treścią Joomla/Wodpress
o Sieć komputerowa - LAN
o Serwery - 1 szt./ tylko na potrzeby pracowni informatycznej/,,
o komputery /administracja/ 11szt.,
o Komputery stacjonarne dla uczniów - 24szt.,
o laptopy - 4szt.,
o Drukarki - 12szt.
o projektory - 18szt.,
o tablica interaktywna - 3 szt.,
o skanery - 2szt.,
o pracownia informatyczna z serwerami - 27 komputerów,
o serwis i administracja systemem dziennika elektronicznego - system LIBRUS SYNERGIA
o Multimedialne Centrum Informacji w czytelni szkolnej - 9 komputerów,


2. Posiadane oprogramowanie
o Program Płace
o Program Kadry
o Program Przelewy
o Program Zlecone
o Program Finanse
o Program Rozrachunki,
o Program E- Sekretariat
o Vulcan Mol Optimum/biblioteka/
o SIO /System Informacji Oświatowej/
o Serwis BIP
o System antywirusowy Kaspersky
o Dziennik elektroniczny - LIBRUS
o Poczta Outlook Express
o Podpis elektroniczy
o pakiet MS Office - 2007, 2013 standard
o Windows - HP, 7 Home Premium
o Linux


3. Zakres wykonywanych prac:
a)Diagnozowanie sprzętu komputerowego, sieci LAN, konfiguracji urządzeń sieci LAN/WAN pracujących w szkole w zakresie administracji oraz dydaktyki.
b)Określenie parametrów uszkodzonych podzespołów.
c)Opiniowanie zasadności i wskazanie sposobów naprawy.
d)W przypadku zasadności naprawy demontaż i montaż podzespołów.
e)Ocena i opis uszkodzeń i przygotowanie urządzeń do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
f)Proponowanie kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej.
g)Doradztwo w zakresie planowanych zakupów i wyboru sprzętu oraz zagrożeń i przeciwdziałanie im.
h)Instalacja systemów operacyjnych stacji roboczych zgodnie z posiadanymi nośnikami i licencjami.
i)Instalacja i konfiguracja oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu i administrowaniu szkołą zgodnie z posiadanymi nośnikami i licencjami.
j)pomoc w przypadku problemów z instalacją oprogramowania edukacyjnego.
k)Pomoc UŻYTKOWNIKOM w wykonywaniu kopii bezpieczeństwa wrażliwych danych.
l)Konserwacji systemów z rodziny Windos i Linux(aktualizacja systemów operacyjnych, wykonywanie kopii zapasowych systemów operacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba), odzyskiwanie danych z kopii systemów operacyjnych.
m)Konfiguracja klientów pocztowych oraz pomoc UŻYTKOWNIKOM w ich obsłudze.
n)Obsługa stacji roboczych, w tym instalacja nowych komputerów oraz instalacja nowych użytkowników i administracja istniejącymi kontami w systemach operacyjnych.
o)Wsparcie UŻYTKOWNIKÓW w obsłudze systemów operacyjnych i aplikacji biurowych (MS Oficce, Open Office,itp.), oraz przy uzyskiwaniu wsparcia aplikacji specjalistycznych.
p)Pomoc przy wymianie materiałów eksploatacyjnych.
q)Konfiguracja urządzeń sieciowych LAN/WAN wykorzystywanych w szkole.
r)Zabezpieczenie antywirusowe komputerów stosownie do posiadanego przez szkołę oprogramowania antywirusowego.
s)Przywracanie sprawności zawirusowanych systemów.
t)Instalacja i konfiguracja urządzeń drukujących, skanujących.
u)Podpięcie, konfiguracja urządzeń multimedialnych oraz instalacja niezbędnego do pracy oprogramowania.
v)ustawienie systemu wykonywania kopii zapasowych stosownie do możliwości szkoły.
Niniejsze zapytanie nie obejmuje niezbędnych do realizacji umowy materiałów eksploatacyjnych, części, których zakup będzie każdorazowo uzgadniany przez obie strony.

II.WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI
1.Wykształcenie informatyczne lub odpowiednio stosowne uprawnienia zawodowe;
2.Wykazanie się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowisku informatyka;
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wykształcenie.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz przygotowania i wskazania dwóch kanałów komunikacji z osobą/osobami odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy (np. telefon kontaktowy, e-mail).


III.OKRES I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
1. Termin wykonania usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019r.
2.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, w zależności od potrzeb i zleceń Zamawiającego.
3. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, płaconym raz na miesiąc , bez względu na ilość zgłoszeń i świadczonych usług, płatne z dołu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.


IV. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:
1) Cena - proponowana przez wykonawcę cena ryczałtowa brutto za wykonywanie obsługi informatyczno-serwisowej w stosunku miesięcznym.


V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY :
1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu Oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną".
2. Ofertę należy:
- złożyć /przesłać pocztą / na adres Zamawiającego w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego , ul. Mickiewicza 6, 10-551 Olsztyn,
- e-mailem: liceum@lo1.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 r. do godz.10:00.
3.Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.


4. Ofertę należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 1
5.Kryteria oceny ofert- najniższa cena 100%
6.Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05. o godzinie 11:00 w księgowości szkoły. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie na stronie internetowej szkoły.
7.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą cenę. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania.


VI. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Bogdan Andruszkiewicz
e-mail: bogdan.andruszkiewiczlo1@wp.pl, tel. 89 5275353 w.22, 798 222 164Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - wzór oferty
2.załącznik nr 2 - wzór umowy

Niniejsze zapytanie ofertowe w formacie PDF


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie
Jolanta Skrzypczyńska

____________________________________________________


Dokument utworzył(-a):  Bogdan Andruszkiewicz   (11.05.2018)
Dokument wprowadził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (11.05.2018)
Dokument zatwierdził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (11.05.2018)
Dokument modyfikował(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (11.05.2018)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2857414 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^