BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  ∴ Monitoring wizyjny
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   231056 - 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w archiwum

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 191384-2013 z dnia 2013-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drog ewakuacyjnych w piwnicy, parterze i piętrze w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. A. Mickiewicza 6,polegających na doprowadzeniu tych dróg do zgodności z przepisami...
Termin składania ofert: 2013-06-03

--------------------------------------------------------------------------------


Olsztyn: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 6, działka Nr 71-75.
Numer ogłoszenia: 231056 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191384 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 6, 10-551 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 527 53 53, faks 089 527 53 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 6, działka Nr 71-75..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg ewakuacyjnych w piwnicy, na parterze i na piętrze w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. Adama Mickiewicza 6,polegających na doprowadzeniu tych dróg do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.42.00.00-7, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlano-Handlowy Mirosław Popko., ul.Działkowa 75, 10-861 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117886,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 145000,00

Oferta z najniższą ceną: 145000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 205752,58

Waluta: PLN.


Dokument utworzył(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (17.06.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (17.06.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Bogdan Andruszkiewicz  (12.05.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Bogdan Andruszkiewicz  (12.05.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2857389 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^