BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  ∴ Monitoring wizyjny
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY w archiwum     20.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy w archiwum     20.01.2015     
 
  «   FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY w archiwum

Untitled Document
Załącznik Nr 1
do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze(...)

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

1. Nazwa stanowiska pracy : sekretarka
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)
- wykształcenie wyższe magisterskie ;
- wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne
2. Wymagany profil (specjalność)
- administracja
3. Obligatoryjne uprawnienia
- brak
4. Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności:
- co najmniej 3-letni staż na podobnym stanowisku – wykształcenie wyższe
- co najmniej 5-letni staż na podobnym stanowisku – wykształcenie średnie
5. Umiejętności zawodowe
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, systematyczność, samodzielność, odpowiedzialność,
- zdolności organizacyjne
- znajomość języków obcych

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne
- prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
- przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących;
- rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
- wysyłanie korespondencji;
- odbieranie telefonów, faksów, poczty elektronicznej,
- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
- zamawianie druków ścisłego zarachowania;
- wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
- obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
- zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
- obsługa gości i interesantów dyrektora;
- przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
- przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
- udzielanie informacji interesantom;
2. Zadania pomocnicze:
- brak
3. Zadania okresowe:
- przygotowywanie sprawozdań , zestawień .


4. Zakres ogólnych obowiązków;
- przestrzeganie obowiązków zawartych w kodeksie pracy, statucie szkoły oraz regulaminie pracy,
- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. Szczególne prawa i obowiązki :
- szczególne prawa pracownika samorządowego określa rozdział 4 ( art. 36-43)natomiast obowiązki rozdział 3 ( art. 24,25,27,29-32) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),przepisy Regulaminu pracy i wynagrodzenia oraz przepisy Kodeksu Pracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
- odpowiedzialność karną za ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej określają
przepisy art. 265 i 266 Kodeksu Karnego
- odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną pracownika samorządowego określa
dział 4 rozdział 6 (art. 108-113) Kodeksu Pracy,
- wywiązywanie się w terminie z powierzonych obowiązków,
- podnoszenie własnych kompetencji zawodowych.


Opis stanowiska sporządził:
Jolanta Skrzypczyńska
/ imię i nazwisko/

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Olsztynie
/ podpis i pieczątka/ Olsztyn, dnia 07.01.2015r.


Dokument utworzył(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2857421 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^