BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  ∴ Monitoring wizyjny
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY w archiwum     20.01.2015     
  ∴  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy w archiwum     20.01.2015     
 
  «   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy w archiwum

Untitled Document
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka - ? wymiaru czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż na podobnym stanowisku lub
5. wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż na podobnym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, skrupulatność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista. Znajomość języków obcych oraz zasad dotyczących funduszy unijnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
2) przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących;
3) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
4) wysyłanie korespondencji;
5) odbieranie telefonów, faksów, poczty elektronicznej,
6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
7) zamawianie druków ścisłego zarachowania;
8) wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych;
9) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
10) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
11) obsługa gości i interesantów dyrektora;
12) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
13) przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
14) udzielanie informacji interesantom;

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające
kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
6) oświadczenie o niekaralności;
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym
stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 0,50 etatu;
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie I LO lub przesłać w terminie do dnia 10.02.2015,. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie ul. Adama Mickiewicza 6, 10-551 Olsztyn w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie". Aplikacje, które wpłyną do I LO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 527-53-53 wewnętrzny 202.
Lista kandydatów, po wstępnej weryfikacji, zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.olsztyn.eu) oraz na tablicy informacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Dokument utworzył(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (20.01.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2856916 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^